Stichting De Moeder's Geuren is de stichting van de Moeder's Geuren wierook, die u kunt vinden op www.wierook.nl en winkel.wierook.nl

Home Stichting gegevens

Stichting gegevens

Naam: Stichting de Moeder's Geuren

Opgericht: 18 juni 2004

RSIN/Fiscaal nummer: 8159.73.330

Kamer van Koophandel: 39086461

Post- en kantooradres: Achterwerf 312, 1357 DG Almere

Internetadres: www.moedersgeuren.nl

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giro: NL67 INGB 0004 8686 02

 

Doelstelling:

Het initiëren, ontwikkelen, ondersteunen, stimuleren, begeleiden en tot stand brengen van activiteiten en projecten die bijdragen aan de verbetering van het welzijn en de ontwikkeling van de mensen in India en Nederland.


De Stichting heeft tot doel projecten en activiteiten te ontwikkelen en te ondersteunen die als voorbeeld kunnen dienen voor navolging in een grotere context en voor algemeen belang.

 

De Stichting focust op specifieke projecten op het gebied van vernieuwend onderwijs, biologische landbouw en duurzaam milieubeheer, toegepaste kennis van sociale ontwikkeling en wereldvrede. Voor onderwijs, landbouw en milieu projecten ligt de nadruk op projecten in India en Nederland, terwijl de sociale ontwikkeling en wereldvrede projecten internationaal georiënteerd zijn.

Het motto van de Stichting is het brede "voor vooruitgang".

Een winstoogmerk is statutair afwezig.

 

Per 25 september 2019 is de doelstelling van de Stichting uitgebreid en notarieel vastgelegd.

Het aanvullende en gespecificeerde doel van de Stichting is:

a. het exploiteren van een kinderopvang met buitenschoolse opvang; het (doen) verzorgen van basisonderwijs voor leerplichtigen alsmede het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van de onroerende zaak waarin deze kinderopvang met buitenschoolse opvang en school gevestigd zijn of worden;

b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin.

 

Actieve projecten:

 • * Onderwijs projecten gebaseerd op de Glenn Doman onderwijsmethode in India en Nederland
 • * EM (Effectieve Micro-organismen) gerelateerde projecten in India en Nederland
 • * Wereldvrede projecten

Fondsenwerving: de Stichting verwelkomt donaties maar voert geen actieve strategie om fondsen te werven. Organische groei is het groeimodel dat bij de Stichting past.

Donaties en schenkingen: in het verleden ontving de Stichting de meeste gelden via periodieke schenkingen, maar de laatste jaren zijn de schenkingen voornamelijk eenmalige donaties van personen.

Bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester

 • voorzitter: R.P.W. van Harten, Almere
 • secretaris: H.J. Spetter, Almere
 • penningmeester: W.L. Valk, Almere

Beloningsbeleid:

 • Bestuursleden oefenen hun functie uit in eigen tijd zonder beloning en zonder vergoedingen zoals kilometervergoeding en restaurant bezoek. Alle gelden van de Stichting worden als gevolg geheel aan projecten toebedeeld en besteed.
 • Adviseurs en vrijwilligers worden als regel niet betaald. Uitzonderingen zullen zo nodig specifiek in het jaarverslag vermeld worden.Meerjarig beleidsplan

In 2017 is besloten het schoolproject ‘Glenn Doman school voor de toekomst’ in het ideale Almere Oosterwold te realiseren.

Het project is opgedeeld in twee fases:
Fase 1: het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een gekozen kavel, het verkrijgen van een hypotheek voor de bouw van het eerste gebouw van de school, welke voor kinderopvang (32 peuters) geschikt zal zijn.
Fase 2: na 3 jaar het bouwen van het tweede gebouw van de school welke geschikt zal zijn voor basisonderwijs (46 kinderen).

De laatste jaren hebben in het teken gestaan van het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de kavel van de School uit de Toekomst in Almere Oosterwold welke noodzakelijk is voor het kopen van de desbetreffende kavel. De kavel is 21 december 2018 aangekocht.
De volgende benodigde stap was het verkrijgen van een hypotheek voor de bouw van het eerste schoolgebouw dat als kinderopvang dienst gaat doen. De RABO bank heeft de stichting een hypotheek verleend.

In 2020 wordt gestart met de bouw van het eerste (geheel houten) schoolgebouw en het inrichten van de kavel, waaronder het inrichten van een zwemvijver, een kleine kinderboerderij, kindertuintjes, een voedselbos, een verwarmde kas etc. Kort gezegd: een biologische kinderopvang.
Gestart zal worden met een eerste klasje (12 tot 18 peuters). Elk jaar wordt de school uitgebreid met een volgende klas van 2,5 tot 3,5 jarige peuters.
Zie plattegond van het schoolproject:

 Jaarcijfers 2022 Stichting De Moeder's Geuren


 

Zie ook het Anbi-formaat jaarrekening 2022 van de Belastingdienst

 Toelichting cijfers & activiteiten 2022

 • * Het jaar 2022 heeft o.a. in het teken gestaan van de verdere inrichting van de tuin, het voedselbos (totaal ca 1 ha) en van de aanleg van de parkeerplaatsen.
 • * De website van de kinderopvang is technisch vernieuwd en verder ingericht: www.schooluitdetoekomst.nl
 • * Het vermogen van de Stichting is in 2022 toegenomen met € 10.923 tot € 436.192.
 • * De Stichting ontving in 2022 € 4.720 aan eenmalige giften en € 36.722 aan periodieke schenkingen. 
 • * De investering voor de aanleg van de parkeerplaatsen van de School bedroeg € 11.899
 • * Van de hypotheek is in 2022 een bedrag van € 42.060 afgelost 
 • * In 2022 is € 4.000 extra aan Crowdfunding opgenomen en € 39.615 aan extra tijdelijke leningen 
 • * De overige uitgaven voor de School bedroegen in 2022: € 8.109 Gemeentelijke belastingen, € 5.245 Verzekeringen en € 6.805 Diverse uitgaven

  Jaarcijfers 2021 Stichting De Moeder's Geuren


 

Zie ook het Anbi-formaat jaarrekening 2021 van de Belastingdienst

 Toelichting cijfers & activiteiten 2021

 • * Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de afronding van de bouw van het eerste schoolgebouw, de inrichting van het gebouw en er is een begin gemaakt met het inrichten van de kavel: zwemvijver, kindertuintjes, een voedselbos, kippen- en konijnenhokken (biologische kinderopvang).
 • * De website van de kinderopvang is verder ingericht: www.schooluitdetoekomst.nl
 • * Het vermogen van de Stichting is in 2021 afgenomen met € 8.155 tot € 425.269.
 • * De Stichting ontving € 4.483 aan giften en € 24.240 aan periodieke schenkingen. 
 • * De investeringen voor inrichting van de School en van de kavel bedroegen in 2021: € 264.771
 • * Het restant van het Rabo hypotheekdepot van € 50.601 is in 2021 geheel opgenomen
 • * Van de hypotheek is in 2021 een bedrag van € 42.000 afgelost 
 • * Naast de Crowdfunding actie die in 2020 € 290.000 heeft opgebracht, is in 2020 en 2021 € 251.192 aan tijdelijke leningen opgenomen 
 • * De overige uitgaven voor de School uit de Toekomst bedroegen € 16.395 + € 3.202 gemeentelijke belastingen
 • * Dankzij een donatie van Wereldwinkel Bergen is aan de 'Rice distribution'-actie in India € 2.200 uitgegeven.

  Jaarcijfers 2020 Stichting De Moeder's Geuren


Toelichting cijfers & activiteiten 2020

 • * Het vermogen van de Stichting is in 2020 toegenomen met € 25.680 tot € 433.424.
 • * De Stichting ontving € 35.913 aan giften en € 24.180 aan periodieke schenkingen. 
 • * Het gehele jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de bouw en inrichting van het eerste schoolgebouw voor de Kinderopvang.
 • * De website van de kinderopvang is gerealiseerd: www.schooluitdetoekomst.nl
 • * De investeringen voor de bouw en inrichting van de School, van de kavel en van de kavelweg bedroegen in 2020: € 968.131
 • * Van de Rabobank is in 2020 een hypotheek verkregen van € 750.000 
 • * Hiervan was per 31-12-2020 nog een bedrag van € 50.601 in depot
 • * De zeer succesvolle Crowdfunding actie heeft € 290.000 opgebracht
 • * De overige uitgaven voor de School uit de Toekomst bedroegen: € 20.568
 • * Aan het Zwarte bij herintroduktie project is € 534 uitgegeven.

 


Activiteiten 2019

Het jaar 2019 heeft weer volledig in het teken gestaan van het uitvoeren van het schoolproject ‘School uit de Toekomst’.

Aanleg kavelweg
Na de aankoop van de kavel eind 2018 was de eerste noodzaak de aanleg van een kavelweg, waarlangs de nutsen hun kabels en leidingen kunnen aanleggen, die voor de bouw noodzakelijk zijn, te weten elektriciteit en water. De kavelweg is aangelegd en het terrein voor de schoolgebouwen voorbereid, ie. uitgegraven.

Hypotheek aanvraag
De volgende stap was de aanvraag van een hypotheek bij de RABO bank. Deze stap heeft meer tijd in beslag genomen dan van tevoren gedacht, omdat het een relatief groot en niet alledaags project is. De aanvraag is wel met vlag en wimpel geslaagd. De RABO bank is heel behulpzaam geweest en is vol lof over ons schoolproject. Ons project past bijzonder goed in het kader van de toekomst strategie van de RABO bank betreffende onderwijs.

Naam kavelweg
In Almere Oosterwold mogen de (toekomstige) bewoners de naam van hun straat bedenken (aangezien zijzelf de aanleg en het onderhoud van de weg moeten bekostigen).
Ons voorstel om de straat van onze school Toekomststraat te noemen is geaccepteerd, dus het wordt de ‘School uit de Toekomst’ aan de Toekomststraat.

Website
De volgende stap is het opzetten van de website voor de kinderopvang/school met alle informatie over de Glenn Doman methode van onderwijs, waarbij onze peuters vanaf 2,5 jaar al spelenderwijs leren lezen, rekenen en ‘encyclopedische’ kennis opdoen. Programmeren van speelgoed, vreemde talen leren, muziek maken, dansen, leren koken en leren zwemmen, dieren verzorgen, eigen groente en bloemen tuintjes aanleggen en zoveel meer, behoren ook tot de bezigheden van de kinderopvang.Jaarcijfers 2019 Stichting De Moeder's Geuren

Toelichting cijfers 2019

 • * Het vermogen van de Stichting is in 2019 met € 4.900 afgenomen tot € 407.745.
 • * De Stichting ontving € 3.236 aan giften.
 • * Het jaar 2019 heeft vooral in het teken gestaan van het aanvragen van een hypotheek bij de RABO bank voor de bouw van de School uit de Toekomst.
 • * De uitgaven voor de School uit de Toekomst bedroegen:
 • * gemeentebelastingen: € 1.975
 • * hypotheekkosten: € 1.853
 • * lesmiddelen: € 3.069
 • * Aan EM-projecten, vredes-projecten en het Zwarte bij herintroduktie project is € 430 uitgegeven.


Activiteiten 2018

Het gehele jaar heeft in het teken gestaan van het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor ons schoolproject 'School uit de Toekomst' in Almere Oosterwold. Een omgevingsvergunning bestaat uit:

1. een goedgekeurd bouwplan voor de gebouwen,

2. goedkeuring van het plan voor de invulling van de kavel (25% roodkavel (erf) met maximaal de helft gebouwen, 50% stadslandbouw en 25% infrastructuur als wegen en 2%+ water) en

3. een waterbeheer vergunning van het waterschap;

Het verkrijgen van de omgevingsvergunning heeft aardig wat voeten in de aarde gehad. Met name de toegangsweg tot de school werd een heikel punt. De oplossing voor de (kavel)weg is uiteindelijk gevonden door de gebiedsregisseur: een afslag van de Tureluurweg met de (kavel)weg geheel over eigen terrein. Voor ons ideaal.

Met de goedgekeurde omgevingsvergunning kon de stichting op 21 december de kavel, ter grootte van 9747 m2, met eigen gelden kopen.Jaarcijfers 2018 Stichting De Moeder's Geuren

 

Toelichting cijfers 2018

 • * Het vermogen van de Stichting is in 2018 met € 12.007 toegenomen tot € 412.540.
 • * De Stichting ontving € 5.692 aan giften.
 • * De rente op uitgeleende gelden bedroeg € 8.815.
 • * Op 21 december 2018 heeft de Stichting een kavel aangekocht in Almere Oosterwold, voor de bouw van de Glenn-Doman school.
 • * De kavel ter grootte van 9.747 m2 is volledig met eigen middelen van de Stichting betaald.
 • * Het gehele jaar 2018 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de school. Van het ontwerp van de school tot en met het verkrijgen van de omgevingsvergunning en de aankoop van de kavel.
 • * In totaal is € 405.753 geinvesteerd in de kavel, architect en benodigde onderzoeken voor de omgevingsvergunning-aanvraag.
 • * In december 2018 is door Mira International BV de meerjarige lening U/G volledig afgelost, inclusief het gehele bedrag aan te ontvangen rente.
 • * De Stichting heeft dankzij deze lening jarenlang een mooi extra rendement kunnen behalen.
 • * Aan EM- en vredes-projecten is in 2018 € 674 uitgegeven.


Jaarcijfers 2017 Stichting De Moeder's Geuren

Jaarcijfers 2017

Toelichting cijfers 2017

 • * Het vermogen van de Stichting is in 2017 met € 13.463 toegenomen tot € 400.533.
 • * De Stichting ontving € 5.524 aan giften.
 • * De rente op uitgeleende gelden bedroeg € 9.472. De 4% rente op zakelijke leningen is een aantal procenten hoger dan de rente op de spaarrekening.
 • * Voor de te bouwen Glenn Doman school is in 2017 € 12.279 uitgegeven, inclusief een eerste betaling aan de gemeente Almere van € 11.102 voor de kavel in Almere Oosterwold.
 • * Aan EM- en Zwarte Bij herintroduktie-projecten is in 2018 € 775 uitgegeven.


Jaarcijfers 2016 Stichting De Moeder's Geuren

jaarcijfers_2016

Toelichting cijfers 2016

 • * Het vermogen van de Stichting is in 2016 met ruim € 13.000 toegenomen tot € 387.070.
 • * De Stichting ontving € 4.632 aan giften.
 • * De rente op uitgeleende gelden bedroeg € 10.269. De 4% rente op zakelijke leningen is een aantal procenten hoger dan de rente op de spaarrekening.
 • * Aan het project van de her-introductie van de oorspronkelijke Zwarte Bij in Nederland is in 2016 € 909 uitgegeven.
 • * Aan EM- en Glenn Doman projecten is in 2016 € 659 uitgegeven.

 


Jaarcijfers 2015 Stichting De Moeder's Geuren

jaarcijfers_2015

 

Toelichting cijfers 2015

 • * Het vermogen van de Stichting is in 2015 met bijna € 12.000 toegenomen tot € 373.785.
 • * De Stichting ontving afgerond € 3500 aan giften. Hiervan kwam € 518 van het schoolproject met een 6-tal kinderen in Haarlem.
 • * De rente op uitgeleende gelden bedroeg ruim € 9.500.
 • * De belangrijkste uitgaven waren voor het Glenn Doman Schoolproject en aan het Zwarte Bij her-introductie programma.
 • * In 2015 is het Glenn Doman School proefproject voortgezet met een 6-tal 2-3 jarige kinderen in Haarlem. De resultaten waren indrukwekkend, waarbij na enkele weken al een grote gedragsverandering was waar te nemen. Dit al met het gegeven dat het slechts ging om een halve dag per week.
 • * Het project om in Almere Oosterwold een Glenn Doman schooltje neer te zetten is gestart. Het idee is een kavel van 4000 m2 te kopen en er een duurzaam gebouwde 'Hobbit school' te verwezenlijken.
 • * Het project van de her-introductie van de oorspronkelijke Zwarte Bij in Nederland is goed van start gegaan met 4 succesvolle bijenvolken. De Stichting verzorgt daarbij ook de aankoop van Zwarte Bij koninginnen vanuit Zweden.

 

 


Jaarcijfers 2014 Stichting De Moeder's Geuren

jaarcijfers_2014

Toelichting cijfers 2014

 • * Het vermogen van de Stichting is in 2014 met ruim € 13.000 toegenomen tot ruim € 362.000.
 • * De Stichting ontving bijna € 3.500 aan giften. Dit is veel minder dan vorige jaren vanwege het ontbreken van 2 periodieke giften van € 24.000 per jaar. De reden van deze discontinuatie is economisch en inkomen gerelateerd.
 • * De rente op uitgeleende gelden bedroeg meer dan € 9.500. De 4% rente op zakelijke leningen is een aantal procenten hoger dan de rente op de spaarrekening.
 • * De voorbereidingen voor het kinderdagverblijf waar de Glenn Doman methode van onderwijs wordt toegepast vordert gestaag. Er is gestart met 2 kinderen om de methode in het Nederlands te ontwikkelen. Volgend jaar willen we een groter project starten met een 8-tal kinderen.
 • * Na een aantal mislukte pogingen elders is besloten om het kinderdagverblijf in Almere Oosterwold te gaan realiseren. Het idee is om in Oosterwold een kavel te verkrijgen en daar een 'Hobbit' school te bouwen.

 


Jaarcijfers 2013 Stichting De Moeder's Geuren

jaarcijfers_2013

Toelichting cijfers 2013

 • * Het vermogen van de Stichting is in 2013 met bijna € 24.000 toegenomen tot ruim € 348.000.
 • * De Stichting ontving iets meer dan € 56.000 aan giften, wat ongeveer gelijk is aan voorgaande jaren.
 • * De rente op uitgeleende gelden bedroeg ruim € 9.000. Het merendeel van het rentebedrag komt van een rente van 4% uit een zakelijke lening, die meer dan tweemaal zoveel opbrengt dan sparen bij de bank.
 • * Aan Effectieve Microorganismen (EM) projecten in India is in 2013 € 42.000 besteed. Dit betreft voorbeeldprojecten in Zuid-India waar onderzoek naar de grootschalige toepassing van EM wordt gedaan.
 • * In 2013 zijn de voorbereidingen voortgezet voor het opzetten van een voorbeeld kinderdagverblijf door toepassing van de onderwijsmethode van Glenn Doman. Er wordt verder gespaard voor de realisatie van het kinderdagverblijf. In 2013 bedroegen de uitgaven slechts € 66.

 


Jaarcijfers 2012 Stichting De Moeder's Geuren

jaarcijfers_2012

Toelichting cijfers 2012

 • * Het vermogen van de Stichting is met bijna € 57.000 toegenomen tot ruim € 324.000.
 • * De Stichting ontving iets meer dan € 57.000 aan giften, wat ongeveer gelijk is aan voorgaande jaren.
 • * De rente op uitgeleende gelden bedroeg bijna € 9000. Het merendeel van het rentebedrag komt van een rente van 4% uit een zakelijke lening, die tweemaal zoveel opbrengt dan sparen bij de bank.
 • * Aan 4 projecten is bijna € 9000 besteed. Dit bedrag is laag omdat gespaard werd voor het opzetten van een voorbeeld kinderdagverblijf waar kinderen een leerachterstand kunnen omzetten tot een voorsprong in taal en rekenen door toepassing van de onderwijsmethode van Glenn Doman.
 • * Aan Ode International is op hun verzoek € 15.000 geleend om uitbreiding van hun activiteiten te financieren. Het gedachtengoed van Ode in het Ode Magazine komt in veel overeen met de doelen van de Stichting. In Ode heeft de Stichting voor het eerst over EM (Effectieve Micro-organismen) gelezen. De lezers van Ode Magazine hebben over het algemeen een positieve en optimistische kijk op het leven.